شرایط و سیاست ها


کاربر گرامی

لطفا توجه کنید که این سایت یک ربات فعالیت خود اینستاگرامی است.

برای اینکه بلاک نشوید لطفا تعداد کامنت ها و دایرکت ها را بسیار متنوع تنظیم کنید و برای هر یک حداقل 20 حالت متفاوت در نظر بگیرید.

توجه کنید که حتما و تا جای ممکن از نوشتن کامنت های تبلیغاتی خودداری کنید.

توجه کنید که حتما از ساختار {|} برای متنوع تر شدن کامنت ها و دایرکت ها استفاده کنید.

حتما با سرعت پایین شروع کنید تا بلاک نشوید.

حتما ساعات فعالیت ربات را در بخش زمان بندی محدود کنید.

در زمان هایی که ربات فعال است سعی کنید خودتان فعالیتی در صفحه نداشته باشید.